Общи условия

Настоящите Условия за ползване регламентират условията и реда за ползване на услугите, предоставяни от ЕТ “АУМанРА – Мария Мягкова“ при осъществяване на предмета му на дейност.

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

“Потребител” е всеки, който е заредил в своя браузър онлайн уебстраницата tipsontea-bg.com. “Поръчка” е индивидуалната заявка от съответния потребител през неговия личен профил за закупуване на стоки от tipsontea-bg.com, съгласно настоящите общи условия. “Услуги” са всички действия, осъществявани от ЕТ “АУМанРА – Мария Мягкова“ при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този електронен магазин. “Електронен магазин” – настоящият уебсайт tipsontea-bg.com, който предлага чрез електронна търговия чай и услуги.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1). tipsontea-bg.com е сайт за онлайн продажба на сертифицирани чай. Съдържа оферти за артикули, които са класифицирани в отделни конструктивни групи. Тези оферти съдържат информация, снимки на съответните артикули и цена. Всички цени са с начислен ДДС. Цената във всяка оферта се отнася за указаното в нея количество и НЕ включва цена за доставка. (2). С отбелязване в полето “Моля, прочетете и приемете условията на ползване”, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема Общите условия. (3). Поръчки на tipsontea-bg.com се приемат 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата. Поръчки, които са заявени през почивни и/или празнични дни или след 18:00 часа се считат за приети в деня, следващ последния почивен и/или празничен ден и /или в следващия работен ден.

Чл.2.(1). За да закупите стока и/или услуга от нашия Сайт, вие трябва:

 1. Да имате навършени 18 (осемнадесет) години;
 2. Да имате постоянен адрес в България;
 3. Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;
 4. Да сте се съгласили с настоящите Условия за ползване;
 5. Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка;
 6. Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

(2). “ЕТ “АУМанРА – Мария Мягкова“ може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс и/или имейл. В случай, че не бъде доказана изисквана по-горе информация, това автоматично води до отказ от поръчката със или без допълнително уведомление.

(3). ЕТ “АУМанРА – Мария Мягкова“ си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличността или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.

(4). Поръчката на даден артикул става чрез натискане на бутона “Купи” или “Добави в кошницата” в нейната оферта. Действието представлява свободно изразяване на воля, което обвързва със силата на договор клиента от една страна и ЕТ “АУМанРА – Мария Мягкова“ от друга, отговарящо на описаните в настоящия документ условия и съответстващо на правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Чл.3. Потребителят може да извърши онлайн покупка само след правилно попълване на данните за доставка. Клиентът е длъжен да посочи точни и коректни данни за доставка, “Име” – собственото име на лицето, “Фамилия” – фамилното име на гореспоменатото лице, “E-mail” – адрес на електронна поща, “Телефон”-задължително е да въведете такъв, “Адрес за доставка”, “Данни за фактура” в полето за “Коментари”. В случай, че потребителят не е подал данни за фактура на юридическо лице, тя ще бъде издадена на името на посочения потребител. Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна.

Чл.4.(1). След получаване на поръчката, се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса за доставка.

(2). При всяко натискане на бутона “Купи” или “Добави в кошницата” във Вашата потребителска кошница автоматично се прибавя желаната бройка на избраният от Вас артикул или наличната такава.

(3). Можете да промените бройката на всеки избран от Вас артикул чрез въвеждане на желаната бройка и натискане на бутона “Обнови количеството в кошницата”. Можете също да отстраните от потребителската кошница определен артикул след като натиснете “Изтрий продукт от кошницата”. Натискайки бутона “Потвърди поръчката”, Вие поръчвате артикулите, които вече сте избрали.

(4). Сайтът предлага възможност Клиентът да финализира поръчката си като “Гост” и чрез регистрация. За финализиране на поръчката Клиентът е длъжен да попълни всички задължителни полета, следвайки стъпките от 1 до 6.

III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл.5. Договорът се сключва вследствие на Ваша заявка- онлайн, или по телефон, и на приемане от страна на www.tipsontea-bg.com. Приемането се извършва с писмено потвърждение от www.tipsontea-bg.com. или с изпълнение на поръчката. Офертите на www.tipsontea-bg.com. са винаги отворени и необвързващи.

 1. РЕКЛАМАЦИЯ

Чл.6.(1). Ако по някаква причина не сте удовлетворени от получената стока, според чл. 55, ал.1 от ЗЗП може да я върнете в 14- дневен срок от датата на получаването, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена и без да е ползвана.

(2) Клиент, поръчал стока извън хипотезата на чл. 55, ал.1 от ЗЗП, може да върне получената стока, само в следните случаи:

 1. Ако доставеният артикул не съответства на поръчания от клиента.
 2. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да направи рекламация и да поиска връщането й и възстановяване на платената от него цена когато:
 3. Стоката има съществен скрит дефект, купувачът има право да направи рекламация в срок до 48 часа от получаването на стоката.
 4. Ако не е спазен срокът, обявен за доставка.
 5. Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок до 72 часа след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.
 6. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже, получи и заплати поръчания от него артикул. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка плюс неустойка в размер на 50% (петдесет процента) от стойността на поръчания артикул.

(3). Срокът за рекламацията започва да тече от момента на Вашето тел. обаждане, e-mail или писмено съобщение за рекламацията.

(4). ЕТ “АУМанРА – Мария Мягкова“ не носи отговорност за доставени несъответстващи артикули при подадени неверни данни. В този случай доставянето на нови такива или замяната им е за сметка на клиента.

(5) ЕТ “АУМанРА – Мария Мягкова“няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните стоки.

(6) ЕТ “АУМанРА – Мария Мягкова“ не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите, тъй като тя е предоставена от производителя.

(7) ЕТ “АУМанРА – Мария Мягкова“ не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.

(8) ЕТ “АУМанРА – Мария Мягкова“ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин на www.tipsontea-bg.com.

(9) ЕТ “АУМанРА – Мария Мягкова“ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Чл. 7.(1). Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на електронния магазин на www.tipsontea-bg.com във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за ЕТ “АУМанРА – Мария Мягкова“.

(2) ЕТ “АУМанРА – Мария Мягкова“ не носи отговорност за неправомерно проникване в програмните кодове на Сайтa от страна на трети лица (хакерски действия) и за евентуално последвалото от това недобросъвестно ползване на съдържащата се там информация. Въпреки посоченото ЕТ “АУМанРА – Мария Мягкова“ полага усилия за повишаване на резистентността на сайтовете срещу неправомерни действия от страна на трети лица, изразяващи се в незаконно проникване в програмните им кодове и използване на информацията (хакерски действия).

 1. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.8. В случай, че не е уговорено нещо друго, важат цените, посочени в ценовата оферта. Тези цени са с включен ДДС. Възникват допълнителни разходи за доставка.

 1. НАЧИН НА ДОСТАВКА И ОБСЛУЖВАНЕ

Чл.9.(1) Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес за срок от 4 (четири) работни дни, като началото на този срок е броим от деня, следващ датата на заявената поръчка. За експресна доставка на стока/и този срок е до 48 часа. Приемането става от клиента или трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока и заплати разходите по доставката и цената на стоката по указаните начини на плащане.

(2) Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. (3) Ако на посочения от клиента адрес няма лице, което да приеме поръчаната стока, разходите, свързани с повторна доставка, са изцяло за сметка на клиента.

(4) Плащането може да бъде извършвано с наложен платеж при доставка на поръчката.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.10. (1). При поръчка Потребителят въвежда своите данни. ЕТ “АУМанРА – Мария Мягкова“е длъжен да спазва стриктно Закона за защита на личните данни и да защитава предоставената от клиента информация. (2). Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (GDPR), Клиентът се съгласява да му бъдат обработени личните данни (Анекс 1) и с Политиката/Декларацията за защита на личните данни (Анекс 2) на ЕТ “АУМанРА – Мария Мягкова“, които са неразделна част от настоящите Условия за ползване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.11.(1). Правоотношенията между ЕТ “АУМанРА – Мария Мягкова“и клиентите се уреждат от настоящите Общи условия.

(2) С оглед разширяването на кръга от предоставяните услуги, повишаване качеството на услугите и усъвършенстване на реда за ползването им, както и във връзка с евентуални законодателни промени, свързани с регулирането на отношенията, възникнали при или по повод предоставянето на услуги, ЕТ “АУМанРА – Мария Мягкова“има право едностранно да изменя настоящите Общи условия.

Чл.12.(1). При извършване на промени в тези Общи условия, ЕТ “АУМанРА – Мария Мягкова“ се задължава да уведоми потребителите си за измененията, като ги доведе до знанието им чрез публикуване на сайта. (2) За неуредените въпроси при регулиране на отношенията, възникнали между ЕТ “АУМанРА – Мария Мягкова“и всички трети лица при или по повод ползване на предоставяните от Мрежата услуги, се прилага действащото българско законодателство. (3). Всички съдебни спорове се отнасят до компетентния български съд съгласно Гражданско процесуалния кодекс. (4) Официалният език за тълкуване на Общите условия, споразуменията, анексите към тях, както и на всички формуляри, е българският. Настоящите Общи условия са изготвени и публикувани на 11.05.2018 г

Сертификати

Типсън тий България предлага на своите клиенти висококачествени продукти, които са сертифицирани според законите на ЕС.

При запитване на: orders@tipsontea-bg.com  с удолствие ще Ви предоставим сертификат за качество на желания от Вас продукт.

 

Формуляр за връщане на продукт

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ЕТ „АУМанРА – Мария Мягкова“ гр. Перник, ул. Пирдоп“ 22, ЕИК: 204749440

 

С настоящото уведомявам,

Че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

 

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ……………………………………………………………………………/дата на поръчката/

Стоката е получена на ………………………………………./посочва се датата на получаване от клиента/

……………………………………………………………………………………………………………………./име на клиента/

гр./с…………………………………………………………………………………………………………. /адрес на клиента/

 

 

 

……………….                                                                                                                 …………………………….

/Дата/                                                                                                                /Подпис на клиента и печат,

ако е наличен/